تحلیل گران یا تفسیر گران؟

در عجبم از این تحلیل گرها

ابتدا در مورد مسئله ای پیش بینی کرده و کلی براش تحلیل و دلیل میارن

اگه چرخ فلک به کامشون چرخید و پیش بینی شون درست دراومد، میگن دیدید ما گفته بودیم ها

اما اگر پیش بینی ها درست نبود، میایند و با کلی تحلیل دیگر چرایی اشتباه بودن پیش بینی ها رو تحلیل میکنند.

و جالب اینکه برای همه تحلیل ها هم پول میگیرند!